mengapa kau perempuan, ku lelaki?


mengapa kau perempuan ku lelaki?
kau dipuja ku tak dipeduli
kau ditatang ku dimaki
kau diberi duduk ku dibiar berdiri
mengapa kau perempuan ku lelaki?
kau dikeliling ku sepi
kau dihurung ku dihumban ke tepi
mengapa kau perempuan ku lelaki?
kau bersusuk ku berduri
kau cantik berhias ku masih tak mandi
kau makin wangi ku masih berdaki
berdosakah andai ku bertanya lagi:
kenapa kau perempuan ku lelaki?
************
swakarya: Rash Rozhams