rupa atau akal?


rupa atau akal?
satu sopan, satu nakal
rupa atau akal?
satu rapuh, satu kebal
rupa atau akal?
satu kejap, satu kekal
rupa atau akal?
satu celik, satu bebal
rupa atau akal?
satu lapar, satu bekal
rupa atau akal?
satu sial, satu tangkal
********************
akal atau rupa?
satu harta, satu papa
akal atau rupa?
satu diam, satu sapa
akal atau rupa?
satu bebas, satu tapa
akal atau rupa?
satu maju, satu hampa
akal atau rupa?
satu ingat, satu lupa
********************
jawapan itu sudahkah kau jumpa?
kau pilih AKAL? atau kau mahu RUPA?
*********
swakarya: Rash Rozham